ARCYBISKUP METROPOLITA LUBELSKI


DEKRET
z dnia 10 stycznia 2002 r.
W SPRAWIE KOMUNII ŚWIĘTEJ POD DWIEMA POSTACIAMI
(N. 23/Gł/2002)

Mając na uwadze pogłębienie wśród wiernych naszej Archidiecezji przeżywania tajemnicy Eucharystii, jako aktualizowanej w bezkrwawy sposób jedynej, zbawczej Ofiary Chrystusa, uwzględniając prawo liturgiczne, zobowiązuję wszystkich duszpasterzy do korzystania z możliwości przewidzianych przez prawo powszechne w dopuszczaniu do Komunii Świętej pod dwiema postaciami możliwie najszerszego kręgu wiernych.

Oprócz dotychczas przewidzianych sytuacji, które przypomina załącznik do niniejszego dekretu, korzystając z uprawnień wynikających z Institutio Generalis Missalis Romani z 2000 r. nr 283 zezwalam, aby każdy kapłan przewodniczący liturgii Mszy Świętej, jeżeli po roztropnym rozeznaniu uzna to za wskazane ze względu na dobro duchowe wiernych, po uprzednim ich przygotowaniu, udzielał Komunii Świętej pod dwiema postaciami  także w innych okolicznościach.

Ze względu na szczególny charakter liturgii Mszy Wieczerzy Pańskiej i Wigilii Paschalnej, zalecam, aby w te dni Komunia Święta w parafiach i wspólnotach, w których jest więcej niż jeden szafarz Komunii Świętej (zwyczajny lub nadzwyczajny) była udzielona pod dwiema postaciami.

ks. Artur Miziński
KANCLERZ KURII METROPOLITALNEJ

+Józef Życiński
ARCYBISKUP METROPOLITA LUBELSKI