ARCYBISKUP METROPOLITA LUBELSKI

Lublin, dn. 28 lutego 2004 r.

N. 154/Gł/2004

DEKRET OKREŚLAJĄCY STATUS REZYDENTÓW W ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ

Obejmując pasterską troską grono duchowieństwa Kościoła Lubelskiego, jak również kierując się koniecznością dostosowania przepisów prawa partykularnego do aktualnej sytuacji cywilno-prawnej i ekonomicznej, postanawiam, aby odtąd obowiązywały poniższe normy, określające status kapłana rezydenta w Archidiecezji Lubelskiej.

1. Rezydentem jest kapłan (diakon), któremu nie powierzono urzędu duszpasterskiego lub administracyjnego w danej instytucji kościelnej, zamieszkujący lokal, będący pod jej zarządem.

2. Do rezydentów zalicza się w szczególności: duchownych bez żadnego urzędu kościelnego (emerytów, rencistów, urlopowanych), prefektów, kapelanów, pracowników administracji diecezjalnej, pracowników naukowych, studentów i doktorantów.

3. Rezydent może otrzymać prawo do zajmowania lokalu kościelnego wyłącznie na podstawie pisemnego skierowania Arcybiskupa Lubelskiego.

4. W lokalu kościelnym nikt, poza rezydentem, nie może mieszkać, bez wyraźnej pisemnej zgody Arcybiskupa Lubelskiego.

5. Zarządca (proboszcz, rektor, administrator lub inna osoba) przekazuje rezydentowi lokal w stanie gotowym do zamieszkania. W szczególnych przypadkach należy sprawę skonsultować z Wydziałem Administracyjno-Gospodarczym Kurii Metropolitalnej.

6. Rezydent może korzystać z innych pomieszczeń i urządzeń (np. garaż), jeśli wyrazi na to zgodę zarządca i nie korzystają z nich duchowni pracujący w danej instytucji.

7. Rezydent utrzymuje się z własnych źródeł dochodu, wynikających z indywidualnego statusu.

8. Rezydent ponosi koszty eksploatacji lokalu, w tym opłaty za ogrzewanie, wodę, gaz, energię elektryczną.

9. Rezydent ma prawo do odpłatnego korzystania z posiłków, jeśli jest prowadzona kuchnia dla pozostałych mieszkańców.

10. W trakcie eksploatacji rezydent odnawia lokal na własny koszt w porozumieniu z zarządcą.

11. Remont generalny w zwyczajnym zakresie wykonywany jest na koszt instytucji, która zarządza lokalem. Koszt nadzwyczajnych modernizacji, które winny być zawsze uzgodnione z zarządcą, pokrywa rezydent. W tym zakresie winna być sporządzona w formie pisemnej umowa dotycząca modernizacji, jej kosztów i ich pokrycia oraz ustaleń co do ewentualnego zwrotu poniesionych nakładów w przypadku opuszczenia lokalu przed ich całkowitą amortyzacją.

12. Rezydent odpowiada finansowo za szkody powstałe w wyniku niedbalstwa lub niewłaściwej eksploatacji lokalu. Szkody te i wynikające z nich roszczenia zarządca należy rezydentowi w terminie jednego miesiąca po opuszczeniu lokalu przez rezydenta.

13. Ze względów bezpieczeństwa rezydent ma obowiązek:
a) przekazać zarządcy lokalu komplet zapasowych kluczy do lokalu,
b) informować zarządcę lokalu lub innych domowników o każdorazowej swojej dłuższej nieobecności.

14. Posługi duszpasterskie w kościele parafialnym lub rektoralnym, jeśli przy takich znajduje się zajmowany lokal, rezydent wykonuje w uzgodnieniu z proboszczem lub rektorem kościoła. Są one wynagradzane zgodnie z zasadami sprawiedliwości.

15. Rezydent winien czuć się współodpowiedzialny za tworzenie braterskiej wspólnoty z innymi mieszkańcami, a w szczególności zachowywać zasady kulturalnego współzamieszkania.

16. Pozostają w mocy szczegółowe zasady dotyczące zamieszkania księży emerytów i rencistów.

17. Z dniem wejścia w życie tracą moc wszystkie dotychczas obowiązujące przepisy prawa partykularnego dotyczące kapłanów rezydentów, chyba, że niniejszy dekret wprost do nich odsyła.

18. Dekret wchodzi w życie z dniem 31 marca 2004 roku.

 

+Józef Życiński
ARCYBISKUP METROPOLITA LUBELSKI

ks. Artur Miziński
KANCLERZ KURII METROPOLITALNEJ